Slavnostní zahájení projektu Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

 

Za účasti ministra kultury Antonína Staňka, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a generální ředitelky Naděždy Goryczkové byl v pondělí 30. 7. 2018 slavnostně zahájen projekt Národního památkového ústavu s názvem „Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva“.

Předmětem projektu je citlivá komplexní stavební obnova západního křídla a 6. brány této národní kulturní památky, a to se zachováním jejích ojedinělých památkových hodnot. Stavebně obnoven bude zejména Jurkovičův palác s novou vestavbou, nově vybudováno bude návštěvnické centrum, které zjednoduší veřejnosti přístup do hradu a zároveň bude zvýšena ochrana této kulturní památky rozšířením zabezpečovacího systému.

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti v současné době uzavřené části hradu Kunětická hora zavedením nového prohlídkového okruhu. Zároveň budou vytvořeny zcela nové expozice v originálních interiérech Dušana Jurkoviče, které budou veřejnosti prezentovat nadčasovou tvorbu tohoto geniálního architekta přelomu 19. a 20. století, výrazného představitele secesní architektury s velmi osobitým stylem ovlivněným lidovou architekturou.

Zahájení projektů Telč a Uherčice za účasti premiéra

 

V pátek 20. července 2018 byly za účasti premiéra ČR Andreje Babiše a generální ředitelky Naděždy Goryczkové slavnostně zahájeny dva projekty Národního památkového ústavu.

Prvním je projekt „Státní zámek Telč –  Růže Vysočiny“, při kterém dojde k rozsáhlé technické a stavební obnově objektu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Cílem realizace projektu je zpřístupnění maximálně možných, architektonicky zajímavých a vysoce ceněných prostor zámku širokému spektru návštěvníků, ale také optimalizace portfolia nabízených možnosti vyžití a prohlídek. Projekt proto reaguje jak interiérovou i exteriérovou stavební obnovou objektu včetně realizace inženýrských sítí, tak i zpřístupněním interaktivní expozice Zámeckého muzea a instalovaného depozitáře.

Druhým je projekt „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“, jehož hlavním cílem je především památková obnova s velkým podílem restaurátorských prací projektem vymezeného samostatného funkčního celku jedinečné národní kulturní památky, která je toho času ve stavebně technickém havarijním stavu.

Oba projekty za téměř 323 milionu Kč uspěly v konkurenci mnoha dalších podaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolové výzvy č. 52: Revitalizace vybraných památek II.

Zahájení projektu podpory kulturních a kreativních průmyslů

 

Členové týmu Projektové kanceláře se ve čtvrtek 31. května 2018 zúčastnili prvního zasedání projektového týmu a de facto oficiálního zahájení projektu „Zpracování systému podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“.

Projektová kancelář převzala tento projekt v loňském roce ve fázi předprojektové přípravy. Úkolem Projektové kanceláře bylo kompletní přepracování Žádosti o podporu tak, aby splňovala podmínky Obecných i Specifických pravidel výzvy č. 25 „Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy“ Operačního programu Zaměstnanost a její podání prostřednictvím IS MS2014+. Následně absolvovala Projektová kancelář proces hodnocení a schvalování projektu, který byl završen schválením projektu a vydáním právního aktu Řídicím orgánem OP Z dne 16. dubna 2018.

Projekt byl následně předán do správy Oddělení projektového řízení, které bude zajišťovat naplňování primárního cíle projektu, jímž je vytvoření komplexního strategického dokumentu, prostřednictvím jehož bude možné implementovat, koordinovat a řídit rozvoj a podporu kulturních a kreativních průmyslů v České republice.

dav

Seminář Metodika projektového řízení v praxi a evaluace

 

Ve čtvrtek 17. května 2018, o den a stopadesát let později než byl položen základní kámen Národního divadla, zahájil pan ředitel Odboru projektového řízení a informačních technologií Ing. Josef Praks seminář Projektové kanceláře MK věnovaný metodickému řízení projektů spolufinancovaných z Evropských a strukturálních fondů. Nosnými tématy tohoto setkání byly stále aktuálnější problematika veřejných zakázek a pro projektové řízení neméně důležitá evaluace projektů.

Více než 70 posluchačů z řad našich příspěvkových organizací tak mělo příležitost interaktivně komunikovat se specialistou Projektové kanceláře v oboru veřejných zakázek Mgr. Martinem Hanušem, LL.M. na jejich aktuální potíže či sporné otázky spojené s touto problematikou. Nevyhnuly se samozřejmě ani otázkám spojeným s ochranou osobních údajů a Nařízení GDPR.

Pro zajištění správného a bezproblémového chodu projektu je důležitá zpětná vazba zainteresovaných osob. K jejich vyhodnocení a zabezpečení trvalé udržitelnosti výstupů projektu slouží v projektovém řízení evaluace. Přestože se v oblasti kultury provedlo a stále realizuje mnoho projektů, je téma evaluací relativní novinka a pro mnohé účastníky se jednalo o první setkání s tímto tématem. Zcela jistě to nebylo setkání poslední, neboť specialistka Projektové kanceláře na evaluace Lucie Jungwiertová po diskuzi s účastníky již připravuje další pokračování tohoto tématu.

20180517_101005kon

Setkání CIO státní správy

 

V úterý 24. dubna 2018 se po roce uskutečnilo „Setkání CIO státní správy“. Opět pod záštitou Projektové kanceláře MK, tentokrát nikoli přímo na Ministerstvu kultury, ale v azylu Národního technického muzea, za což patří dík jeho generálnímu řediteli Karlu Ksandrovi.

Ministerstvo kultury ústy ředitele odboru projektového řízení a informačních technologií Josefa Prakse představilo nově připravované ICT projekty spolufinancované Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu. Prezentací připravované metodiky řízení ICT projektů a celkovým stavem projektů MK jej doplnili členové PK Lucie Veselá a Petr Bílek.

Jako již tradičně byla největší pozornost mj. upřena na novinky z Ministerstva vnitra, které prezentovali ředitel odboru informatiky MV Miroslav Tůma a ředitel Odboru hlavního architekta eGovernment Petr Kuchař. Širokou diskusi však tentokrát rozproudila prezentace Filipa Bílka, která se zaměřila na aktuální tématiku kvalifikovaných elektronických pečetí. Používání tohoto nástroje je specifikováno v zákoně č. 297/2016 Sb. a pro veřejnou správu je povinnost používat jej nejpozději od 20. září 2018.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení ZDE

Slavnostní zahájení projektu Karlštejn

 

Ministr kultury Ilja Šmíd se společně s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou v pondělí 23. dubna 2018 zúčastnili slavnostního zahájení projektu „Hrad Karlštejn – klenot české země“, v rámci kterého došlo k oficiálnímu předání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Akce se uskutečnila na hradě Karlštejn za účasti generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové, dalších zástupců Ministerstva kultury ČR a čestných hostů.

Cíle projektu:

Cílem je zejména rehabilitace a obnova chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně využitých přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce a východní části Purkrabství národní kulturní památky státního hradu Karlštejn a zpřístupnění těchto prostor a historických hodnot památky široké veřejnosti otevřením nových expozic, společenského sálu pro konání akcí a nově
i zahrady na parkánu. Dalším cílem je nové řešení technických sítí, které jsou v havarijním stavu
a instalace nového zabezpečovacího systému. Pro návštěvníky bude zřízeno moderní a pohodlné návštěvnické centrum a vhodněji řešené toalety, vč. bezbariérové.

Cílem je učinit zásadní a historický krok směrem k naplnění dlouhodobé vize obnovy a zachování památky státního hradu Karlštejn pro další generace s využitím moderních technologií při respektování historických hodnot.

Cílem je v širším pojetí zachovat, obnovit a rozvíjet potenciál tohoto kulturního dědictví a využít jej
k rozvoji regionu s pozitivními dopady na zaměstnanost, ekonomické příjmy a jeho konkurenceschopnost.

Eliminace chyb a rizikových činností v projektech

V pondělí 26. 3. 2018 proběhl v Přestavlkách u Slap oblíbený seminář zaměřený na eliminaci chyb a rizikových činností v projektech spolufinancovaných z ESIF. Na obsahu školení opět spolupracovaly týmy Projektové kanceláře, Odboru příspěvkových organizací MK a Národního kontrolního úřadu.

Seminář byl součástí primárního školícího bloku „Metodika projektového řízení“, se zaměřením na specifická témata projektového řízení, která realizátorům projektů pomohou snadno a rychle identifikovat, analyzovat a vyhodnotit aktuální rizika projektu a navrhnout postup, jak minimalizovat, případně zcela eliminovat jejich dopady na projekt.

Zástupci příspěvkových organizací kvitují především velmi příjemný a osobní přístup řečníků k auditoriu, vysoce profesionální, konkrétní a adresné odpovědi na jejich dotazy, které mohou směřovat jak na zástupce zřizovatele, tak nejvyšší kontrolní orgán v České republice. Dostává se jim tak úplných a přesných informací z oblasti řízení projektů, finančních toků i identifikace rizikových míst projektů.

Prezentace ze setkání naleznete ZDE

Informace CRR o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2., a 4. fázi kontroly

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro:
  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího/výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000,- Kč u dodávek a služeb a 149.224.000,- Kč u stavebních prací.

Povinnost vyplývající z čl. 5 odst. 5.2 a/nebo odst. 5.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce je splněna samotným předložením dokumentace k zakázce, přičemž žadateli/příjemci není stanovena žádná povinnost vyčkat na stanovisko Centra a ani samotná kontrola zakázky ze strany Centra nemusí proběhnout předtím, než žadatel/příjemce oprávněně využije svých práv zadavatele veřejné zakázky. Zahájit zadávací/výběrové řízení tak může žadatel po uplynutí lhůty uvedené v OP IROP i bez stanoviska CRR a uzavřít smlouvu či dodatek může ihned poté, co k tomu nastanou zákonné podmínky či podmínky stanovené příslušným metodickým pokynem.

Kontrola předložené dokumentace bude provedena nejpozději před schválením první Žádosti o platbu, ve které budou výdaje z této zakázky uplatněny.

Na základě disponibilních kapacit Centrum vyhodnotí, zda k předložené dokumentaci poskytne konzultaci. O poskytnutí konzultace bude žadatel / příjemce informován prostřednictvím MS2014+.

Pro více informací navštivte stránku řídícího orgánu ZDE

OP ŽP – Nabídka nadstandardní kontroly podkladů k VŘ

Článek byl přejat z oficiálních stránek Operačního programu Životní prostředí (ZDE)

 

I v roce 2018 pokračujeme v dobré praxi z předchozích let. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) vychází maximálně vstříc žadatelům o dotaci a nabízí nadstandardní posouzení dokumentace k výběrovému řízení před jeho vyhlášením (ex ante) pro zakázky u projektů administrovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP).

Tato nabídka se týká již podaných projektů, u kterých kontrola ex ante není povinná a týká se všech výběrových řízení, bez ohledu na typ i druh výběrového řízení a jejich limity. Dokumentace bude posouzena výlučně v rozsahu zamýšlených kvalifikačních a hodnoticích kritérií, což jsou oblasti, ve kterých se nejčastěji chybuje a bývá udělována finanční korekce. Dokumentaci pro kontrolu je třeba dodat v plném rozsahu.Cílem tohoto opatření, realizovaného SFŽP ČR nad rámec povinností zprostředkujícího subjektu, je pomoci žadatelům předcházet zbytečným chybám v projektech, které mohou mít za následek finanční korekci či zdržení realizace projektu v důsledku opakování výběrového řízení. Pokud tedy žadatel požádá o dobrovolnou kontrolu výběrového řízení a doloží kompletní podklady, bude mu vydáno nezávazné neformální posouzení nastavení kvalifikačních podmínek a hodnoticích kritérií a v duchu tohoto stanoviska pak SFŽP ČR přistoupí k povinným kontrolám v dalších fázích administrace.

Dokumenty k dobrovolné kontrole posílejte svému projektovému manažerovi a v kopii příslušnému řediteli odboru prostřednictvím e-mailu se žádostí: „Žádám tímto o provedení mimořádné ex ante kontroly podkladů k výběrovému řízení u projektu (identifikace projektu – název, číslo, žadatel).“ Pokud je administrace žádosti ve fázi, kdy ještě projektový manažer není určen, posílejte žádost na příslušného ředitele odboru. Stanovisko obdržíte od Fondu do 15 pracovních dnů.

Současně upozorňujeme, že s ohledem na kapacity pracovníků SFŽP ČR je pravděpodobné, že u projektů ve specifických cílech 1.1 a 1.2 v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 bude lhůta pro vydání stanoviska delší.

V případech, kdy je dle pravidel OPŽP ex ante kontrola výběrového řízení obligatorní, se nic nemění a žadatelé mají povinnost včas zaslat podklady ke kontrole.

Na začátek března 2018 je plánováno vyhlášení 100. výzvy OP ŽP

Státní fond životního prostředí vydává na svých stránkách www.opzp.cz měsíčník Priorita. V aktuálním čísle 1/Leden 2018 je na stranách 18 – 21 uváděn přehled výzev Operačního programu životní prostředí na rok 2018. Žadatelům, kteří nestihli podat žádost o podporu do 70. Výzvy, se otevírá další možnost v rámci prioritní osy 5, specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Dle uváděného harmonogramu je žp v rámci zmiňovaného specifického cíle. Plánované uzavření této průběžné výzvy je plánované na konec ledna 2019. Je nezbytné zdůraznit, že tato informace je, kromě měsíčníku, zanesená též v harmonogramu, který je na webu www.opzp.cz ke stažení. V přehledu dostupném z titulní stránky tato informace zatím chybí.